Diagnoza otwarcia roku

Ogólnopolskie badanie online, diagnozujące umiejętności uczniów na początku roku szkolnego.

Diagnoza Otwarcia Roku (DOR) 2017/18 to badanie wiadomości i umiejętności uczniów klas IV, VI i VII szkół podstawowych. Badanie obejmuje najważniejsze kompetencje zdobywane w toku kształcenia ogólnego, czyli umiejętności rozumienia i interpretacji tekstów oraz matematyczne. Testy DOR sprawdzają opanowanie wymagań podstawy programowej, obejmując treści i umiejętności nauczane w poprzednich klasach.

Badanie pozwoli sprawdzić, co potrafią uczniowie rozpoczynający rok szkolny. Jego wyniki pomogą nauczycielom lepiej zaplanować pracę z uczniami, dostosowując ją do ich potrzeb i możliwości. Przyczyni się to do podniesienia wyników nauczania.

DOR obejmuje trzy poziomy nauczania:

IV klasa szkoły podstawowej Diagnoza na progu II etapu kształcenia jest szczególnie ważna, gdyż pozwala nauczycielom, którzy rozpoczynają pracę z nową klasą na poznanie umiejętności swoich uczniów. Pomiar ten umożliwia także podsumowanie wyników nauczania na I etapie kształcenia.
VI klasa szkoły podstawowej Diagnoza w klasie VI pozwala nauczycielom ocenić umiejętności swoich uczniów na półmetku II etapu kształcenia. Dzięki niej nauczyciele dostają obraz tego, czy stosowane przez nich metody pracy zmierzają do założonych celów. Wyniki pozwalają również dostosować metody nauczania do poziomu wiedzy uczniów.
VII klasa szkoły podstawowej Diagnoza w klasie VII jest niezwykle istotna w obliczu zmian w strukturze szkolnictwa i egzaminów zewnętrznych. Wypełnia ona lukę po sprawdzianie szóstoklasisty, dostarczając nauczycielom analogicznej informacji o poziomie umiejętności uczniów w tym wieku. Jej wyniki pomogą nauczycielom odpowiednio przygotować uczniów do czekającego ich za niespełna dwa lata ważnego egzaminu selekcyjnego.

 

Korzyści z udziału w badaniu

 • Elektroniczne raporty dla szkoły zawierające wyniki:
  • dla każdego ucznia uczestniczącego w badaniu,
  • dla każdego oddziału,
  • dla szkoły z podziałem na klasy,
  • z podziałem na płeć i uwzględnieniem uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Bezpłatne elektroniczne raporty dla uczniów zawierające ich wyniki w odniesieniu do średniej oddziału, szkoły i kraju.
 • Interpretacja wyników badania w odniesieniu do średniego poziomu umiejętności w kraju, a nie tylko do szkół biorących udział w DOR (dzięki wykorzystaniu zadań z badań ogólnopolskich).
 • Przystępna informacja, jak interpretować wyniki badania i wykorzystać je w doskonaleniu nauczania.
 • Możliwość wzięcia udziału w kolejnych badaniach umiejętności organizowanych przez Fundację Evidence Institute i otrzymania raportów dotyczących zmiany w poziomie umiejętności uczniów.
POBIERZ ULOTKĘ W FORMACIE PDF